Spring naar inhoud
  • Luchtfoto Drechtsteden


De Structuur van de Omgevingsvisie

 

De gemeente Dordrecht werkt aan één integrale omgevingsvisie. In deze ene visie komen alle hoofdzaken van het integrale beleid op de fysieke leefomgeving.

De visie van de gemeente is nu versnipperd en verspreid over diverse beleidsplannen, zoals de structuurvisie, maar ook plannen op het gebied van water, milieu, natuur, landschap, mobiliteit, economie, wonen, gezondheid, erfgoed, enzovoort, enzovoort, enzovoort......De gemeente voegt het beleid op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving niet alleen samen in de omgevingsvisie, maar verbindt dit ook met elkaar. De brede reikwijdte van de omgevingsvisie wil niet zeggen dat de gemeente alle onderwerpen tot in detail gaat uitwerken. De gemeente Dordrecht gaat in haar omgevingsvisie gebiedsgericht accenten leggen en prioriteiten stellen.


Structuur Omgevingsvisie Dordrecht


De Omgevingsvisie bestaat uit meerdere delen. Het profiel gaat over de identiteit van Dordrecht. Dit profiel is in de loop van de jaren vrij constant: We zijn een historische stad, aan de Biesbosch, omgeven door grote rivieren en met verbindingen naar andere regio's.


Daarnaast zal er in de Omgevingsvisie aandacht zijn voor een aantal stadsbrede systemen. De focus ligt niet op de beschrijving van het huidige systeem, maar op de gewenste aanpassingen om het systeem beter te laten functioneren. De visie op de veranderingen in het systeem komt op hoofdlijnen terug in de Omgevingsvise.

Hier is het mogelijk om randvoorwaarden te formuleren over het systeem om de basis van de stad op orde te hebben. Op deze manier kunnen voor diverse thema's drempelwaarden of minimumwaarden worden vastgesteld, waarvan we vinden dat de gehele stad daaraan moet voldoen. Deze omgevingswaarden krijgen een plaats in de Visie en het op te stellen Omgevingsplan.

 

Het kan zijn dat de huidige situatie ergens niet voldoen aan de gestelde basis of dat in de visie een aanpassing van het systeem is geformuleerd. Dan ligt er door het stellen van de minimumwaarde of het realiseren van een project een opgave om dat via een op uitvoering gericht programma concreet te gaan realiseren. In dit programma zijn de acties omschreven, zijn financiële middelen geregeld en wordt beschreven hoe dit (samen met partners) wordt uitgevoerd.

 

Met de gebiedsgerichte uitwerking wordt aangegeven in welke gebieden en op welke thema's, we boven de in het profiel en de systemen vastgelegde basis willen uitstijgen. Het gaat hier om extra kwaliteit of de ambitie een bepaalde opgave te realiseren. De gebieden zijn ontwikkelgericht en omvatten de belangrijkste thema’s of opgaven die in samenhang ontwikkelt dienen te worden. Het is mogelijk dat ook hier, integrale programma's voor worden opgesteld om uitvoering te geven aan de ontwikkeling.

Door het aantal gebieden ten opzichte van voorgaande structuurvisies in te perken wordt getracht meer focus in de opgave van de stad aan te brengen.

 

Door het aantal prioritaire thema's in dit voorstel te beperken tot drie per gebied, wordt eveneens getracht te focussen op hetgeen we echt willen bereiken in een gebied. Er is nu ruimte aan de gemeenteraad om thema's te verwijderen of toe te voegen. Ook kan gediscussieerd worden over de volgorde: het thema dat bovenaan staat is ook in de onderlinge verhouding het belangrijkste.

De voorgestelde gebiedsindeling op kaart en de lijst van prioritaire thema's dient als basis voor de gesprekken en de uitwerking van de Omgevingsvisie samen met de stad.